top of page

VUOKRAUSEHDOT

LAITTEIDEN SOPIMUS- JA VUOKRAEHDOT 2024

SOPIJAPUOLET
Näitä sopimusehtoja sovelletaan laite- ja kalustovuokrauksissa Kansjerf Group Oy:n
 ja vuokraajan välillä.

 

HENKILÖLLISYYDEN TARKISTUS
Vuokraaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä.

 

VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena on Amiral Audion kalusto sellaisenaan kuin se on sopimukseen kirjattu. Kaluston tarvitsema käyttöenergia ja nesteet eivät

sisälly vuokraan ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

 

KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Kalusto luovutetaan vuokraajalle Amiral Audion ennaltamäärittelemästä varastosta ellei toisin sovita. Kuljetuksista, kantamisista ja asennuksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

KALUSTON KÄYTTÄMINEN
Vuokraajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Amiral Audion kirjallista suostumusta. Rikkoutuneista ja toimimattomista laitteista on ilmoitettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kalustoa palautettaessa.

 

KALUSTON PALAUTTAMINEN
Vuokraajan tulee palauttaa kalusto Amiral Audiolle sovittuna ajankohtana ja samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Vahingoittuneista ja puuttuvista laitteista on mainittava. Kalusto palautetaan sovittuna päivänä klo 12:00 mennessä. Vuokra-ajan ylitys veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon niissäkin tapauksissa, joissa vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Amiral Audiolla on oikeus periä mahdolliset puhdistus- ja kunnostuskulut vuokraajalta erikseen.

 

VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Amiral Audio vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Amiral Audio ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

 

VAKUUTUKSET
Vuokrakalusto ei ole vakuutettu Amiral Audion toimesta. Vuokraaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

 

SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli vuokraaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin oleellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja on Amiral Audiolla oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Amiral Audiolle aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Amiral Audion kirjallista suostumista.

 

PERUUTUSEHTO
Peruutus 4-7 vrk ennen sovittua vuokrausta veloitetaan 15% laskun loppusummasta, 1-4 vrk ennen sovittua vuokrausta veloitetaan 50% laskun loppusummasta. Peruutus alle 24h sovitusta veloitetaan koko vuokrahinta.

 

YLIVOIMAINEN ESTE
Amiral Audio ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Amiral Audio ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle siitä koituvaan etuun, Amiral Audio ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. 

 

bottom of page